Regulamin odznaki turystyczno krajoznawczej

„Znam Bolesławiec”


Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej „Znam Bolesławiec”


I. Postanowienia ogólne


 1. Odznaka „Znam Bolesławiec” (dalej OZB) jest turystyczno-krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza.

 2. Celem odznaki jest :

 1. zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

 2. upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie

 3. ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.

 1. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

 2. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 200 szt. kronik OZB , jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatne.


II. Warunki zdobywania OZB


 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok.

 3. Czas zdobywania OZB nie jest ograniczony.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi
  i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 5. Odznaka posiada jeden stopień.

 6. OZB może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.

* Przykładowe obiekty do odwiedzenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu


III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki


 1. Podstawą weryfikacji OZB jest indywidualnie prowadzona kronika, która musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, datę zwiedzania / wycieczki, nazwy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (opcjonalnie: odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika).

 2. Kroniki OZB, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (200 szt.) można otrzymać w punktach informacji turystycznej:

 1. Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21

 2. Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Bolesławcu, pl. J. Piłsudzkiego 1c

 3. Punkt Informacji Turystycznej w Hradku nad Nysą, Horní nám. 73

oraz w wybranych obiektach:

 1. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. M. Kutuzowa 14 i ul. A. Mickiewicza 13

 2. Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

 1. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego kroniki OZB będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.

 2. Dopuszcza się również prowadzenie dokumentacji w formie kroniki własnej, z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać informacje, o których mowa w pkt.1, a z zapisów musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o OZB osobiście poznał obiekt i spełnił wymogi regulaminowe.

 3. Kronikę po opracowaniu (spełnieniu wymogów regulaminowych) należy złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.

 4. Kroniki weryfikuje i OZB przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 5. Odbiór zweryfikowanej kroniki może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec chyba, że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (weryfikacja korespondencyjna).

 6. Pozytywnie zweryfikowana kronika upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz OZB.

 7. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 200 zdobywców OZB otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19.21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający)


IV Postanowienia końcowe


 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców Odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.

 3. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.


Załącznik nr 1

Wykaz przykładowych obiektów do odwiedzenia według grup

A. Zabytki Architektury:

Ratusz , Rynek 41

Kamienice wokół Rynku Starego Miasta

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja ul. Kościelna 1a

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Ceramiczna 1a

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pl. Zamkowy 1

Wiadukt kolejowy

Termy Bolesławiec – dawny Miejski Zakład Kąpielowy, ul. Zgorzelecka 52

Dawna miejska sala koncertowa „Odeon”, ul. B. Kubika1

Sąd Rejonowy - dawne gimnazjum ul. Sądowa 1

Teatr Stary - arsenał miejski ul. Teatralna 1

Dworzec kolejowy ul. B. Chrobrego 1

Średniowieczne mury obronne / fortyfikacje miejskie

Urząd Gminy Bolesławiec - dawny klasztor dominikanów, ul. Teatralna 1a

Pałac Pücklera, ul. Zgorzelecka 28–29

Zespół Szkół Elektronicznych - dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2

Centrum Integracji Kulturalnej “Orzeł”, ul. Chopina 17

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5

Pogodynka z 1882 r., ul. B. Kubika

Brama Prachowskiego - portal z 1724 r. , Rynek.


B. Obiekty współczesne, miejsca rekreacji:

Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

Wiadukt Plaza Bolesławiec, ul. Wróblewskiego

OWR „Leśny Potok”, ul. Jeleniogórska

Park Wodny „Orka”, pl. Ks. J. Popiełuszki 1

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. J. Piłsudskiego 1c

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy, ul. Głowackiego 5


C. Muzea i galerie:

Muzeum Ceramiki - Dział Historii Miasta, ul. M. Kutuzowa 14

Muzeum Ceramiki - Dział Ceramiki, ul. A. Mickiewicza 13

Żywe Muzeum Ceramiki, ul. Gdańska 30

Galerie „W sam raz” BOK-MCC, pl. Piłsudzkiego 1c


D. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, tablice pamiątkowe:

Pomnik Kutuzowa, ul. B. Kubika

Pomnik II Armii Wojska Polskiego, Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego

Pomnik Pionierom Polskiej Miedzi, skrzyżowanie ul. Zygmunta Augusta i ul. Łasickiej

Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Bankowa

Krzyż Milenijny, ul. Lubańska

Rzeźba „Jezus przyjaciel dzieci” , pl. Zamkowy

Pomniku Osadników, pl. Wolności

Głaz z tablicą upamiętniającą harcmistrza Huberta Bonina, Park im. harcmistrza Huberta Bonina

Dawna siedziba PUBP w Bolesławcu celami więziennymi, ul. Grunwaldzka 5

Kamień upamiętniający założenie sieci kanalizacyjnej, skwer przy ul. Bankowej


E. Pomniki przyrody, parki, ścieżki:

Pomniki przyrody:

„Aleja Przyleśna”, dęby szypułkowe: ”Mostowy”, „Drągal”, „Bakałarz”, "Kasztelan", "Bobrzanin"; topola czarna „Jagna”; platan klonolistny „Pankracy”; grab pospolity „Krępy”; miłorząb „Mandaryn”; cis „Chochoł”; lipa szerokolistna "Dagmara"; sosna rumelijska "Zdrawka"; sosna czarna "Dorotka"; głazy narzutowe: "Rajca", "Wiertaczy", „Kogut”, "Dukat", "Smok", "Pielgrzym"

Planty miejskie

Park im. Harcmistrza Huberta Bonina

Park im. Obrońców Helu

Park przy pałacyku Pücklera

Park przy ul. Kosiby z wieżą Jenny

Szlak przyrodoznawców i architektów ogrodów

Ścieżka dydaktyczna "Las przy ulicy Piastów”


F. Szlaki piesze

Szlak napoleoński

Najważniejsze obiekty na szlaku: kamienica przy ul. Prusa 2 – dawny hotel „Pod Czarnym Orłem”, Rynek 28 – obecna księgarnia „Agora”, Ratusz, wschodnia elewacja - płaskorzeźba przedstawiająca pojmanie gen. le Brun przez Rosalię von Bonin, pomnik feldmarszałka Michaiła Kutuzowa, Muzeum Ceramiki - Dział Historii Miasta ul. Kutuzowa 14, dawny Królewski Sierociniec – zespół budynków przy ul. Bankowej, pomnik Kutuzowa na cmentarzu wojskowym przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 31.

Szlak średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota

W obrazie dzisiejszego Bolesławca dominują budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych – ratusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, mury obronne, pomnik upamiętniający budowę wodociągów i kanalizacji (1531 r.).

Wielcy Europejczycy w Bolesławcu

Wycieczka po mieście śladami znanych postaci odwiedzających Bolesławiec oraz mieszkających w Bolesławcu na przestrzeni wieków (książę Bolesław Wysoki, książę Bolesław Rogatka, poeta Martin Opitz, książę Albrecht Wallenstein, król Szwedzi Karol XII, król Fryderyk II, cesarz Napoleon I, feldmarszałek Kutuzow)

Szlak architektów i mecenasów

XIX i początek XX wieku zapisał się w historii Bolesławca wieloma interesującymi realizacjami architektonicznymi. Najważniejsze obiekty na szlaku: wiadukt kolejowy, dom przy ul. Zgorzeleckiej 19, kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy, budynki przy ul. Komuny Paryskiej nr 6 i 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte; budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej nr 5, dawna loża masońska – obecnie Przedszkole nr 2 przy ul. M. Brody 17, budynek Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej, kamienica Fernbachów przy ul. Mickiewicza 6a , teatr przy ul. Teatralnej, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Szlak ceramików i rzeźbiarzy

Bolesławiec posiada wielowiekowe tradycje ceramiczne. Można je odnaleźć w zbiorach Muzeum Ceramiki oraz idąc śladami słynnych garncarzy i ceramików: J.G. Joppego, W. Pukalla i A. Henniga. W mieście znajduje się też kolekcja wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów: J.L. Webera, K.F. Schinkla, P. Breuera i bolesławianki J. Bary-Doussin. Najważniejsze obiekty na szlaku: Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza 13, dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, Plac Zamkowy, Miejskie Zakłady Kąpielowe, obecnie Termy Solankowe przy ul. Zgorzeleckiej.


Do zdobycia OZB wymagane jest poznanie podanej niżej liczby obiektów krajoznawczych:


Załącznik 2.

Wzór odznaki turystyczno-krajoznawczej Znam Bolesławiec