BolinO

Bolesławiecka trasa jest trasą z bazy tras Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dlatego też jej zaliczenie pozwala nie tylko na zdobycie odznaki „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” ale również umożliwia zdobycie odznak PTTK: TRInO oraz InO.

Trasa v Bolesławci je trasou spadající do základny tras turistických a orientačně- rekreačních akcí Polského turistického a poznávacího sdružení, proto také její zdolání umožňuje nejen získat odznak „ORIENTOVÁNÍ po BOLESŁAWCI“, ale také umožní získat odznaky PTTK: TRINO a InO.

trasa-1.pdf
trasa 2.pdf

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002311 pn. „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa