Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

9. Sąd Rejonowy (dawne gimnazjum), ul. Sądowa 1

To jedna z najciekawszych budowli wzniesionych w XIX w. w Bolesławcu. Gmach powstał w latach 1861–1864 według projektu Oppermanna ze Zgorzelca. Potężny obiekt z czwartą pod względem wysokości wieżą w mieście (38,6 m) wyróżnia się spośród zabudowy neogotyckimi formami. Gmach kryje jedno z najpiękniejszych świeckich wnętrz w Bolesławcu – aulę o bogatym wystroju, z ciekawym programem ikonograficznym. Budynek gimnazjum otoczono parkiem nawiązującym do rozwiązań angielskich, którego projekt zlecono w roku 1865 Eduardowi Petzoldowi, wybitnemu architektowi ogrodów. Tu też w 1877 r. wzniesiono pomnik Martina Opitza (niezachowany) dłuta wrocławskiego rzeźbiarza Michaelisa.

9. Okresní soud (bývalá základní škola II. stupně), ul. Sądowa 1

Je to jednou z nejzajímavějších budov postavených v 19. století v Boleslavci. Budova byla postavena v letech 1861–1864 podle projektu architekta Oppermanna ze Zgorzelec. Obrovská budova se čtvrtou nejvyšší věží ve městě (38,6 m) vyniká svými novogotickými tvary. Budova skrývá jeden z nejkrásnějších světských interiérů v Boleslavci - bohatě zdobený sál se zajímavým ikonografickým programem. Budova je obklopena parkem v anglickém stylu, jehož návrh vytvořil v roce 1865 Eduard Petzold, vynikající zahradní architekt. Zde byl v roce 1877 vztyčený (dodnes nezachovaný) pomník Martina Opitze sochaře Michaelise z Vratislavi.

Na stěnách auly se nacházejí busty významných představitelů starověké a německé vědy (včetně polského vědce Koperníka, který byl ve druhé polovině 19. století Němci uznáván za německého badatele), znamení zvěrokruhu a obrazy čtyř ctností. Okna byla zdobena barevnými vitrážemi z vratislavského studia Adolpha Seileara. Program byl završen nezachovanými podobiznami vládců a skladatelů. Na kazetový strop byly umístěny erby. Po restaurátorských pracích, které proběhly v letech 2012–2014, získal sál svůj původní lesk.

9. District Court (former junior high school), ul. Sądowa 1

This is one of the most interesting buildings erected in the 19th century in Bolesławiec. It was built in 1861–1864 after the design of Oppermann, an architect from Zgorzelec. The huge building with the fourth highest tower in the city (38.6 m) stands out from the surroundings with its neo-Gothic forms. It features one of the most beautiful secular interiors in Bolesławiec - an assembly hall with rich interior design and an interesting iconographic programme. The school was enclosed by a park modelled after English concepts, whose design was commissioned in 1865 to Eduard Petzold, an outstanding garden architect. Here, also a monument to Martin Opitz (not preserved) by Michaelis, a sculptor from Wrocław, was erected in 1877.

The walls of the assembly hall feature busts of outstanding representatives of ancient and German science (including the Polish scientist Copernicus, who was regarded by the Germans as a German scholar in the second half of the 19th century), zodiac signs and representations of the four virtues. Colourful stained glass windows from the Adolph Seiler’s studio in Wrocław were set in the windows. The programme was complemented by depictions of rulers and composers (not preserved). The coffered ceiling was decorated with crests. After the conservation works in 2012–2014, the hall regained its former splendour.9. Amtsgericht (ehemaliges Gymnasium), ul. Sądowa 1

Es ist eines der interessantesten Gebäude, das im 19. Jahrhundert in Bunzlau errichtet wurde. Das Gebäude wurde in den Jahren 1861-1864 nach dem Entwurf von Oppermann aus Görlitz erbaut. Ein riesiges Gebäude mit dem vierthöchsten Turm der Stadt (38,6 m) zeichnet sich durch neugotische Formen aus. Das Gebäude verbirgt eines der schönsten säkularen Interieurs in Bolesławiec – eine Aula mit einer reichen Dekoration, mit einem interessanten ikonographischen Programm. Das Gymnasiumgebäude ist von einem Park umgeben, der sich auf englische Lösungen bezieht und dessen Entwurf 1865 an Eduard Petzold, einen herausragenden Gartenarchitekten, in Auftrag gegeben wurde. Im Jahr 1877 wurde hier ein Denkmal für Martin Opitz (nicht erhalten) des Breslauer Bildhauers Michaelis errichtet.

An den Wänden des Saals sind Büsten von herausragenden Vertretern der antiken und deutschen Wissenschaft (darunter der polnische Wissenschaftler Kopernikus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Deutschen als deutscher Forscher angesehen wurde), Tierkreiszeichen und Bilder der vier Tugenden zu sehen. Bunte Glasfenster kommen aus der Werkstatt von Adolph Seiler in Breslau. Das Programm wurde durch nicht erhaltene Darstellungen von Herrschern und Komponisten ergänzt. An der Kassettendecke wurden Wappen angebracht. Nach den Konservierungsarbeiten, die 2012-2014 durchgeführt wurden, erhielt die Halle ihren früheren Glanz zurück.

navigator maps