Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

8. Teatr Stary, ul. Teatralna 1

Bolesławiecki teatr powstał w 1857 r. w wyniku zaadaptowania na ten cel budynku arsenału. Obiekt przebudowano w latach 1885–1886 pod kierunkiem miejskiego architekta W. Döricha. Elewacje uzyskały reprezentacyjną, klasycyzującą i neorenesansową dekorację, w znacznej mierze zachowaną do dnia dzisiejszego. Zwieńczenie elewacji frontonem, który nawiązywał do sztuki starożytnej, miało podkreślić funkcję teatru jako świątyni sztuki. W roku 1913 część sceniczn wraz z miejscem dla orkiestry została poszerzona według projektu kolejnego miejskiego architekta E. Balzera. Teatr był siedzibą profesjonalnego zespołu aktorskiego znanego na terenie całego Śląska. Obecnie w zmodernizowanym obiekcie regularnie odbywają się spektakle i koncerty.

8. Staré divadlo, ul. Teatralna 1

Divadlo v Bolesławci bylo založeno v roce 1857 divadlo vzniklo přestavbou zbrojnice. Budova byla rozšířena v letech 1885-1886 podle návrhu městského architekta W. Döricha. Fasáda dostala reprezentativní klasickou a novorenesanční výzdobu, do značné míry zachovanou dodnes. Zakončení fasády štítem, odkazujícím na starověké umění, mělo zdůraznit funkci divadla jako chrámu umění. V roce 1913 byla scéna podle návrhu jiného městského architekta E. Balzera rozšířena o prostor pro orchestr. Divadlo bylo sídlem profesionálního hereckého ansamblu známého po celém Slezsku. V současné době se v modernizovaném zařízení pravidelně konají představení a koncerty.

8. Teatr Stary (Old Theatre), ul. Teatralna 1

The Bolesławiec theatre was founded in 1857 when the arsenal building was adapted for this purpose. In 1885-1886, it was remodelled under the direction of the municipal architect W. Dörich. The elevations received a representative, neoclassical and neo-Renaissance decoration, largely preserved to this day. The crowning of the façade with a pediment inspired by the ancient art was to emphasize the function of the theatre as a temple of art. In 1913, the stage and space for the orchestra were expanded after the design of another municipal architect, E. Balzer. The theatre was the seat of a professional acting team known throughout Silesia. Today, performances and concerts regularly take place in the modernised facility.

8. Altes Theater, ul. Teatralna 1

Das Theater in Bunzlau wurde 1857 als Ergebnis der Anpassung des Arsenalgebäudes für diesen Zweck gegründet. Das Gebäude wurde 1885-1886 unter der Leitung des Stadtarchitekten W. Dörich umgebaut. Die Fassaden erhielten eine repräsentative, bis heute weitgehend erhaltene klassizistische und Neorenaissance-Dekoration. Die Fassade wurde mit einem Fronton gekrönt, der sich auf die antike Kunst bezog, um die Funktion des Theaters als Kunsttempel zu unterstreichen. Im Jahre 1913 wurde der Bühnenteil des Gebäudes zusammen mit dem Raum für das Orchester nach dem Entwurf eines anderen Stadtarchitekten E. Balzer erweitert. Das Theater war der Sitz einer professionellen Schauspielergruppe, die in ganz Schlesien bekannt war. Derzeit finden in dem modernisierten Gebäude regelmäßig Aufführungen und Konzerte statt.

navigator maps