Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

4. Pałacyk, ul. Zgorzelecka 28–29

Pałac hrabiego Eduarda Maximiliana Ferdinanda Erdmanna von Pückler powstał w wyniku przebudowy wcześniejszego założenia przeprowadzonej w 1857 r. Trójskrzydłowa budowla na planie zbliżonym do litery U z dominującą wieżą zwieńczoną krenelażem otrzymała jednorodną stylową szatę neogotycką. Przy pałacyku znajdował się rozległy park w stylu angielskim z niewielkim zbiornikiem wodnym, mostem i neogotyckim pawilonem. W latach 70. XIX w. pałac przeszedł w posiadanie hrabiego Hatzfelda, a następnie zakupił go Samuel Woller, właściciel zakładów tekstylnych „Concordia”. W 1920 r. pałac został zakupiony przez magistrat Bolesławca i przebudowany na potrzeby Domu dla Młodzieży (Jugendhaus/Jugendheim). Mieściła się tu również czytelnia i biblioteka (Städtische Lesehalle i Volksbibliothek). W latach 1927–1928 przebudowano bibliotekę i czytelnię według projektu Artura Henniga, wykładowcy w Państwowej Zawodowej Szkole Ceramicznej w Bolesławcu. W latach 30. XX w. w budynku mieściła się szkoła sportowa, a po kolejnej przebudowie w 1936 r. otwarto w nim szkołę dowódców oddziałów Służby Pracy Rzeszy (RAD –Reichsarbeitsdienst). Od 1942 r. obiekt pełnił ponadto funkcję lazaretu.

Po II wojnie światowej budynek należał m.in. do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a w latach 1986–2019 do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.


photo GM
photo GM
photo GM
photo GM

4. Malý palác, ul. Zgorzelecka 28–29

Palác hraběte Eduarda Maximiliána Ferdinanda Erdmanna von Pückler vznikl v důsledku rekonstrukce dřívějšího objektu z roku 1857. Trojkřídlá budova podle půdorysu podobného písmenu U s dominantní věží zakončenou cimbuřím získala jednotný stylový novogotický vzhled. Vedle paláce se nacházel rozlehlý park v anglickém stylu s malou vodní nádrží, mostem a novogotickým pavilonem. V 70. letech 19. století se palác stal majetkem hraběte Hatzfelda a poté jej koupil Samuel Woller, majitel textilní továrny Concordia. V roce 1920 koupilo palác Město Boleslavec a byl přestavěn pro potřeby Domu mládeže (Jugendhaus/Jugendheim). K dispozici byla také čítárna a knihovna (Städtische Lesehalle a Volksbibliothek). V letech 1927–1928 byla přestavěna knihovna a studovna podle projektu Artura Henninga, lektora na Státní odborné škole keramické v Bolesławci. Ve 30. letech XX. století byla v budově sportovní škola a po další rekonstrukci v roce 1936 zde byla otevřena škola pro velitele Říšské pracovní služby (RAD –Reichsarbeitsdienst). Od roku 1942 sloužila budova také jako polní nemocnice.

Po II. světové válce budova patřila mimo jiné Městskému bytovému fondu, boleslavecké stavební společnosti a v letech 1986–2019 Okresní integrované škola a zvláštním institucím Boleslavec.

4. Mansion, ul. Zgorzelecka 28–29

The mansion of Count Eduard Maximilian Ferdinand Erdmann von Pückler emerged by way of remodelling an earlier-built house in 1857. The three-wing building on a U-shaped plan, with a dominant tower crowned with battlements, received a homogeneous, stylish neo-Gothic form. Next to the mansion, a vast English-style park with a small pond was established, with a bridge and neo-Gothic pavilion. In the 1870s, the mansion became the property of Count Hatzfeld, and later it was purchased by Samuel Woller, the owner of the “Concordia” textile factory. In 1920, it was purchased by the municipality of Bolesławiec and remodelled for the needs of the Youth House (Jugendhaus/Jugendheim). It also housed a reading room and library (Städtische Lesehalle and Volksbibliothek). In 1927–1928 the library and reading room were remodelled after the design of Artur Hennig, a teacher at the State Vocational School of Ceramics in Bolesławiec. In the 1930s, the building housed a sports school, and after another remodelling in 1936, a school for the Reich Labour Service (RAD-Reichsarbeitsdienst) squad commanders was opened there. From 1942, the building also served as a hospital.

After World War II, the mansion belonged to the Municipal Administration of Residential Buildings, Bolesławiec Construction Company, and in 1986–2019 to the District Complex of Special Education Schools and Facilities in Bolesławiec.

4. Lustschloss, ul. Zgorzelecka 28–29

Das Lustschloss des Grafen Eduard Maximilian Ferdinand Erdmann von Pückler entstand 1857 durch den Umbau eines Vorgängerbaus: der dreiflügelige Bau mit U-förmigem Grundriss und dominantem, mit Zinnen gekröntem Turm erhielt ein homogenes neugotisches Gewand. In der Nähe des Lustschlosses befand sich ein ausgedehnter Park im englischen Stil mit einem kleinen Wasserreservoir, einer Brücke und einem neugotischen Pavillon. In den 70-er Jahren des 18. Jahrhunderts ging das Lustschloss in den Besitz des Grafen Hatzfeld über, und dann wurde er von Samuel Woller, dem Besitzer der Textilfabrik "Concordia", gekauft. 1920 wurde das Lustschloss vom Magistrat von Bolesławiec gekauft und für die Bedürfnisse des Jugendhauses umgebaut. Es beherbergte auch Städtische Lesehalle und Volksbibliothek). In den Jahren 1927-1928 wurde die Bibliothek und die Lesehalle nach dem Entwurf von Artur Henning, Dozent an der Staatlichen Berufsfachschule für Keramik in Bolesławiec, umgebaut. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beherbergte das Gebäude eine Sportschule, und nach einem weiteren Umbau in 1936 wurde dort eine Schule für den Reichsarbeitsdienst (RAD) eröffnet. Ab 1942 diente das Gebäude auch als Lazarett.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte das Gebäude u.a. dem Städtischen Rat für Wohngebäude des Bunzlauer Bauunternehmens, und in den Jahren 1986-2019 dem Kreiskomplex der Sonderschulen und -einrichtungen in Bolesławiec.

navigator maps