Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

3. Dawne Miejskie Zakłady Kąpielowe – obecnie Termy Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

Budynek powstał w dwóch fazach. Starsza część budowli, wzniesiona w stylu neorenesansu włoskiego powstała w roku 1895, przy wsparciu finansowym radcy Kesslera. Był to budynek ekskluzywnej łaźni, której komfort porównywano do powstających tego typu obiektów w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu. Kilkanaście lat później w latach 1914–1915 obiekt rozbudowano o halę basenową. W budynku mieściła się nowoczesna rzymska łaźnia parowa, sala do ćwiczeń oraz basen o wymiarach 10 na 20 metrów. Wnętrze wyłożono kaflami w kolorze morskiej zieleni. Charakter budynku, jako miejsca związanego z ruchem i zdrowiem podkreślono płaskorzeźbami autorstwa słynnej bolesławieckiej artystki J. Bary-Doussin. Obecnie obiekt pełni rolę centrum SPA.

photo GM
photo GM
photo GM
photo GM

3. Termy Bolesławiec (bývalé městské lázně), Zgorzelecka ulice č. 52

Budova byla postavena ve dvou fázích. Starší část budovy v italském novorenesančním stylu byla postavena v roce 1895 za finanční podpory rady Kesslera. Jednalo se o budovu exkluzivního lázeňského domu, jehož komfortní řešení bylo porovnáváno se vznikajícími zařízeními tohoto typu v hlavním městě Dolního Slezska Vratislavi (Breslau, Wrocław). O několik let později, v letech 1914 až 1915, byla budova rozšířena o bazénovou halu. V budově byla umístěna moderní římská parní lázeň, tělocvična a bazén o rozměrech 10 x 20 metrů. Interiér je obložen obklady v barvě mořské zeleně. Charakter budovy jako místa spojeného s pohybem a zdravím byl zdůrazněn reliéfy slavné bolesławiecké umělkyně Jenny Bary-Doussin. V současné době zařízení funguje jako SPA centrum.

3. Former Municipal Bathhouse (today: Termy Bolesławiec), ul. Zgorzelecka 52

The building was erected in two stages. The older part, designed in the Italian neo-Renaissance style, was built in 1895 with the financial support of counsellor Kessler. It was a luxurious bathhouse offering comfort comparable to that of similar facilities emerging in the capital city of Lower Silesia - Wrocław. Several years later, in 1914–1915, the facility was extended to include a swimming pool hall. The building housed a modern Roman steam bath, gym and a 10 x 20 m swimming pool. The interior was decorated with sea-green tiles. The function of the building, as a place associated with physical exercise and health, was emphasized with bas-reliefs by the famous Bolesławiec artist J. Bary-Doussin. At present, the facility serves as a spa & wellness centre.

3. Ehemaliges städtisches Hallenbad - derzeit Termy Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52

Das Gebäude wurde in zwei Phasen gebaut. Der ältere, im italienischen Neorenaissance-Stil errichtete Teil des Gebäudes wurde 1895 mit finanzieller Unterstützung von Stadtrat Kessler errichtet. Es handelte sich um den Bau eines exklusiven Badehauses, dessen Komfort mit dem der Gebäude verglichen wurde, die in der Hauptstadt Niederschlesiens – Breslau gebaut werden. Etwa ein Dutzend Jahre später, zwischen 1914 und 1915, wurde das Gebäude um eine Schwimmhalle erweitert. Das Gebäude beherbergte ein modernes römisches Dampfbad, eine Turnhalle und einen 10 mal 20 Meter großen Pool. Das Innere wurde mit Kacheln in der Farbe Seegrün ausgekleidet. Der Charakter des Gebäudes als ein Ort, der mit Bewegung und Gesundheit assoziiert wird, wurde durch die Reliefs der berühmten Bunzlauer Künstlerin J. Bary-Doussin unterstrichen. Derzeit dient das Gebäude als SPA-Zentrum.


navigator maps