Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

19. Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (dawny kościół ewangelicki), pl. Zamkowy

Pierwotnie w tym miejscu znajdował się bolesławiecki zamek. Został zniszczony przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Na jego miejscu w latach 1752–1756 wzniesiono kościół ewangelicki (obecnie kościół katolicki pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Barokowa świątynia oparta na planie prostokąta otrzymała prostą, regularną bryłę i skromną dekorację. W jednoprzestrzennym wnętrzu wprowadzono dwa poziomy empor. W pobliżu południowej elewacji kościoła w 1778 r. wzniesiono niewielki pawilon, przekształcony w 2010 r. w kaplicę, która nosi imię patronki Bolesławca św. Marii de Mattias.

W latach 1834–1835 do kościoła dobudowano wieżę. Wzniesiona według projektu Engelharda Gansela, wysoka na 73 metry dzwonnica była jednym z pierwszych obiektów na terenie miasta wzniesionych w stylu neogotyckim.

W kolejnych latach kościół przechodził dalsze przemiany architektoniczne. Do najważniejszych należy zaliczyć przebudowę z roku 1906 prowadzoną według projektu wybitnego architekta modernizmu Hansa Poelziga.

Po II wojnie światowej świątynię ponownie erygowano w 1970 r. i głównie z tego czasu pochodzi obecne wyposażenie kościoła.

19. Kostel nanebevzetí Panny Marie ustavičné pomoci (bývalý evangelický kostel), plac Zamkowy

Původně se na tomto místě nacházel boleslavecký hrad, který byl zničen Švédy během třicetileté války (1618-1648). Na jeho místě byl v letech 1752–1756 postaven evangelický kostel (nyní katolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci). Barokní kostel podle obdélníkového půdorysu získal jednoduchý, pravidelný základ a skromnou výzdobu. V jednoprostorovém interiéru se nacházejí dvě úrovně empírů. V roce 1778 byl poblíž jižního křídla kostela postaven malý pavilon, který byl v roce 2010 přeměněn na kapli pojmenovanou podle patronky Boleslavce, sv. Marie de Mattias.

V letech 1834–1835 byla ke kostelu přistavěna 73 metrů vysoká věž zvonice, postavená podle návrhu Engelharda Gansela, jednalo se o jednou z prvních budov ve městě, která byla postavena v novogotickém stylu.

V následujících letech prošel kostel dalšími architektonickými změnami. Jednou z nejdůležitějších je rekonstrukce z roku 1906, která proběhla podle návrhu významného architekta modernismu Hanse Poelziga.

Po druhé světové válce přesněji v roce 1970 byl chrám znovu vysvěcen a současné vybavení kostela pochází převážně z této doby.

19. Church of Our Lady of Perpetual Help, pl. Zamkowy

Originally, the Bolesławiec castle was located on this site. The castle was destroyed by the Swedes in the Thirty Years’ War (1618-1648). An evangelical church was built in its place in 1752-1756 (today: Catholic Church of Our Lady of Perpetual Help). The baroque temple erected on a rectangular plan received a simple regular body and modest decoration. Two levels of galleries surround the sole-hall interior. Near the south façade, a small pavilion was built in 1778, transformed in 2010 into a chapel named after St Maria De Mattias - the patroness saint of Bolesławiec.

In 1834-1835, a tower was added to the church. It was built after Engelhard Gansel’s design. The 73-m-high bell tower was one of the first buildings in the city representing the neo-Gothic style.

In subsequent years, the church underwent further architectural modifications. The most important was the remodelling of 1906, conducted after the design of a famous modernist architect, Hans Poelzig. After World War II, the temple was again canonically erected in 1970 and its current furnishings come mainly from that time.

19. Maria-Hilf-Kirche (ehemalige evangelische Kirche), pl. Zamkowy

Ursprünglich befand sich hier das Schloss in Bunzlau. Es wurde während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) von den Schweden zerstört. An ihrer Stelle wurde in den Jahren 1752-1756 eine evangelische Kirche errichtet (heute die katholische Maria-Hilf-Kirche). Die Barockkirche, die auf einem rechteckigen Grundriss basiert, erhielt eine einfache, regelmäßige Form und eine bescheidene Dekoration. Im Innenraum mit nur einem Raum wurden zwei Emporebenen eingeführt. In der Nähe der Südfassade der Kirche wurde 1778 ein kleiner Pavillon errichtet, der 2010 in eine Kapelle umgewandelt wurde, die nach der Schutzpatronin von Boleslawiec, der heiligen Maria von Mattias, benannt wurde.

In den Jahren 1834-1835 wurde der Kirche ein Turm hinzugefügt. Der nach dem Entwurf von Engelhard Gansel errichtete, 73 Meter hohe Glockenturm war eines der ersten Gebäude der Stadt, das im neugotischen Stil errichtet wurde.

In den weiteren Jahren erfuhr die Kirche weitere architektonische Veränderungen. Zu den wichtigsten gehört die Rekonstruktion von 1906 nach dem Entwurf des herausragenden modernistischen Architekten Hans Poelzig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche 1970 wiedererrichtet, und die heutige Ausstattung der Kirche stammt hauptsächlich aus dieser Zeit.

navigator maps