Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

17. Pomnik Michaiła Kutuzowa, ul. B. Kubika

Pomnik feldmarszałka rosyjskiego Michaiła Kutuzowa powstał w roku 1819 na polecenie króla Fryderyka Wilhelma III. Pierwotnie ustawiony był w Rynku. Na promenadę przeniesiono go w roku 1893. Monument jest dziełem wybitnych artystów epoki klasycyzmu Karla Friedricha Schinkla i Johanna Gottfrieda Schadowa. Wykonany z żeliwa, posiada imponujące rozmiary: 12,24 metrów wysokości, waży 30 ton. Pomnik wykonano w kształcie obelisku, u podnóża którego umieszczono po dwie pary lwów, pierwotnie zwróconych w kierunku wschodnim i zachodnim. Prostota użytych form, zaczerpniętych ze sztuki egipskiej, i wybór powszechnie rozumianych figur alegorycznych ułatwiają odczytanie znaczenia symbolicznego pomnika – pamięć o odwadze Michaiła Kutuzowa oprze się przemijaniu i upływowi czasu.

17. Pomník Michaila Kutuzova, ul. B. Kubika

Pomník ruského polního maršála Michaila Kutuzova byl postaven v roce 1819 na příkaz krále Fridricha Viléma III. Původně byl umístěn na hlavním náměstí. Na promenádu ​​byl přesunut v roce 1893. Pomník je dílem vynikajících umělců klasicistické éry Karla Friedricha Schinkela a Johanna Gottfrieda Schadova. Je vyroben z litiny a má působivé parametry, je 12,24 metrů vysoký a váží 30 tun. Pomník byl vyroben ve tvaru obelisku, na jehož úpatí byly umístěny dva páry lvů, původně obrácené na východ a západ. Jednoduchost použitých forem převzatých z egyptského umění a výběr běžně chápaných alegorických postav usnadňuje čtení symbolického významu památníku - vzpomínka na odvahu Michaila Kutuzova odolá plynutí času.

17. Mikhail Kutuzov monument, ul. B. Kubika

The monument to the Russian Field Marshal Mikhail Kutuzov was erected in 1819 by order of King Frederick William III. Originally, it stood in Market Square. It was moved to the promenade in 1893. The monument is a work of two outstanding artists of the Classicism era, Karl Friedrich Schinkel and Johann Gottfried Schadow. Made of cast iron, it has an impressive size (12.24 metres high) and weighs 30 tons. It is designed as an obelisk with two pairs of lions at the foot, originally facing the east and west. The simplicity of the forms used, taken from Egyptian art, and a selection of commonly understood allegorical figures make it easier to read the monument’s symbolic meaning - the memory of Mikhail Kutuzov’s courage resists the fading and passing of time.

17. Michaił-Kutuzow-Denkmal, ul. B. Kubika

Das Denkmal für den russischen Feldmarschall Michail Kutusow wurde 1819 auf Befehl von König Friedrich Wilhelm III. errichtet. Es wurde ursprünglich auf dem Marktplatz eingerichtet. Das Denkmal, das 1893 an die Promenade verlegt wurde, ist das Werk bedeutender Künstler des Klassizismus, Karl Friedrich Schinkel und Johann Gottfried Schadow. Das Denkmal ist aus Gusseisen und hat eine beeindruckende Größe: 12,24 Meter hoch, 30 Tonnen schwer. Das Denkmal hat die Form eines Obelisken, an dessen Fuß zwei Löwenpaare, die ursprünglich nach Osten und Westen ausgerichtet waren, aufgestellt wurden. Die Einfachheit der verwendeten Formen, die der ägyptischen Kunst entnommen sind, und die Auswahl allgemein verständlicher allegorischer Figuren erleichtern es, die symbolische Bedeutung des Denkmals zu lesen - die Erinnerung an Michail Kutusow's Mut wird dem Vergehen der Zeit widerstehen.

navigator maps