Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

14. Dawne liceum żeńskie – obecnie Zespół Szkół Zakonu Pijarów, ul. Bankowa 10

Okazały gmach szkoły dla dziewcząt wzniesiono w 1912 r. według projektu architekta miejskiego Ernsta Balzera. Dekoracyjnie ukształtowaną fasadę zdobi ciekawy detal architektoniczny nawiązujący do secesji i neobaroku. Na szczególną uwagę zasługuje portal zwieńczony herbem miasta, flankowany pełnoplastycznymi przedstawieniami dzieci.

14. Bývalé dívčí gymnázium - nyní Integrovaná škola řádu piaristů, ul. Bankowa 10

Překrásná budova dívčí školy byla postavena v roce 1912 podle návrhu městského architekta Ernsta Balzera. Dekorativně tvarovanou fasádu zdobí zajímavý architektonický detail odkazující na secesi a neobaroko. Obzvláště pozoruhodný je portál korunovaný erbem města, lemovaný celoplastovými vyobrazeními dětí.

14. Former female high school (today: the Piarists’ School Complex), ul. Bankowa 10

The impressive edifice of the girls' school was erected in 1912 after the design of the municipal architect Ernst Balzer. The decorative façade is adorned with interesting architectonic details in the Art Nouveau and neo-baroque styles. Particularly noteworthy is the portal crowned with the city’s crest, flanked with full-body depictions of children.

14. Ehemaliges Mädchenlyzeum – derzeit Verband der Piaristenschulen, ul. Bankowa 10

Das beeindruckende Gebäude der Mädchenschule wurde 1912 nach dem Entwurf des Stadtarchitekten Ernst Balzer errichtet. Die dekorativ geformte Fassade ist mit einem interessanten architektonischen Detail verziert, das sich auf Jugendstil und Neobarock bezieht. Besonders bemerkenswert ist das mit dem Stadtwappen gekrönte Portal, flankiert von vollplastischen Kinderdarstellungen.

navigator maps