Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

13. Dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna – obecnie Zespół Szkół Elektronicznych,
ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2

Była to jedna z trzech głównych szkół tego typu na terenie Niemiec wzorowana na rozwiązaniach austriackich. Od momentu powstania do końca I wojny światowej nosiła nazwę Królewskiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej, od 1919 r. – Państwowej Zawodowej Szkoły Ceramicznej. Wybudowany w 1897 r. budynek posiada elewacje wykonane z surowej cegły (tzw. Rohbau) charakterystyczne dla architektury szkoły berlińskiej. Bryła budynku została zakomponowana asymetrycznie, z bocznie umieszczonym głównym wejściem i klatką schodową. W roku 1930 od strony południowej powstała, Szkoła Szkła (Glasfachschule) zbudowana według projektu Artura Henniga. Nowa część jest przykładem architektury modernistycznej, która doskonale łączy się z częścią starszą, tworząc harmonijną całość. Budynek prezentuje charakterystyczne dla końca XIX w. rozwiązania o wysokim standardzie użytkowym i technicznym, m.in. duże, przestronne, jasne sale przeznaczone na pracownie rysunku i modelarnie.

13. Bývalá královská odborná keramická škola - nyní Integrovaná elektrotechnická škola,
ul. H. a W. Tyrankiewicz 2

Jednalo se o jednu ze tří hlavních škol tohoto typu na území Německa vzniklou po vzoru škol rakouských. Od svého vzniku až do konce první světové války se nazývala Královským odborným učilištěm keramiky a od roku 1919 Státním odborným učilištěm keramickým. Budova postavená v roce 1897 má fasádu ze surových cihel (tzv. Rohbau), charakteristickou pro architekturu berlínské školy. Základ budovy je uspořádán asymetricky, s bočním vchodem se schodištěm. V roce 1930 byla na jižní straně podle projektu Artura Henninga přistavěna Sklářská škola (Glasfachschule). Nová část je příkladem modernistické architektury, která dokonale splývá se starší částí a vytváří harmonický celek. Budova představuje řešení vysokého užitného a technického standardu, charakteristického pro konec 19. století, vč. velké, prostorné a světlé místnosti určené pro učebnu kreslení a modelářskou dílnu.

13. Former Royal Vocational School of Ceramics (today: the Electronic School Complex),
ul. Tyrankiewiczów 2

It was one of the three main schools of this type in Germany, modelled on Austrian solutions. From its inception to the end of World War I, it was called the Royal Vocational School of Ceramics, from 1919 - the State Vocational School of Ceramics. Built in 1897, the edifice has elevations of raw brick (the so-called Rohbau) typical of the Berlin school architecture. The body is composed asymmetrically, with a laterally located main entrance and staircase. In 1930, the School of Glass (Glasfachschule), designed by Artur Hennig, was built on the southern side. The new part is an example of modernist architecture that blends perfectly with the older part, creating a harmonious whole. The building features solutions of high utility and technical standards, characteristic of the late 19th century, including large, spacious, bright rooms for drawing and modelling studios.

13. Ehemalige Königliche Keramikberufsfachschule – derzeit Verband der Elektronischen Schulen,
ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2

Sie war eine der drei großen Schulen dieser Art in Deutschland, die sich an österreichischen Lösungen orientierten. Vom Zeitpunkt ihrer Gründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hieß sie Königliche Berufsschule für Keramik, und seit 1919 - Die Staatliche Berufsschule für Keramik. Das 1897 erbaute Gebäude hat Fassaden aus Rohziegel (der so genannte Rohbau), die für die Architektur der Berliner Schule charakteristisch sind. Der Gebäudekörper wurde asymmetrisch aufgebaut, wobei der Haupteingang und das Treppenhaus seitlich angeordnet waren. Im Jahr 1930 wurde auf der Südseite die von Arthur Henning entworfene Glasfachschule gebaut. Der neue Teil ist ein Beispiel der modernistischen Architektur, die sich perfekt mit dem älteren Teil verbindet und eine harmonische Ganzheit bildet. Das Gebäude präsentiert die für das Ende des 19. Jahrhunderts charakteristischen Lösungen mit hohen Gebrauchs- und technischen Standards, darunter große, geräumige, helle Räume für Zeichenstudios und Modellierräume.

navigator maps