Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

12. Muzeum Ceramiki – Dział Ceramiki, ul. A. Mickiewicza 13

W 1908 r. władze Bolesławca podjęły decyzję o powstaniu Muzeum Miejskiego, które zlokalizowano w obiekcie powstałym dzięki połączeniu domu mieszkalnego z basztą należącą do systemu fortyfikacji miejskich. Budowę prowadził P. Gansel, przedstawiciel słynnego w całej okolicy rodu Ganselów, według projektu architekta miejskiego E. Balzera. W roku 1911 Muzeum zostało udostępnione dla zwiedzających. Znaczną część środków na jego działalność przeznaczył urodzony w Bolesławcu kolekcjoner Max Hoehne, dzięki czemu w momencie otwarcia muzeum mogło poszczycić się imponującymi zbiorami. Eksponowano tu zbiory etnograficzne, przedmioty związane z przeszłością miasta i ziemi bolesławieckiej, w tym miejscową ceramikę. Działalność powojenną muzeum rozpoczęło w 1953 r., budując od podstaw kolekcję bolesławieckiej kamionki. Obecnie w Muzeum Ceramiki znajduje się około 6 000 eksponatów – od najstarszego naczynia z XIII w. przez typowe wyroby brązowe, ceramikę stempelkową, naczynia powstałe w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej po produkcję współczesną.

W ogrodzie na tyłach muzeum mieści się lapidarium, w którym gromadzone są rzeźby, epitafia i fragmenty detali architektonicznych z terenu powiatu bolesławieckiego częściowo pochodzące z przedwojennej kolekcji.

12. Muzeum keramiky - Katedra keramiky, ul. A. Mickiewicza 13

Vedení města Boleslavce se rozhodlo založit Městské muzeum v roce 1908, muzeum mělo bylo umístěno v budově vytvořené spojením obytného domu s věží patřící do systému městského opevnění. Stavbu podle návrhu městského architekta E. Balzera vedl P. Gansel, zástupce slavné rodiny Ganselů známé v tomto regionu. V roce 1911 bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti. Velkou část finančních prostředků na svou činnost získalo od sběratele Max Hoehneho, boleslaveckého rodáka, díky kterému se muzeum v době otevření mohlo pochlubit působivou sbírkou. Vystavuje etnografické sbírky, předměty související s minulostí města a boleslaveckým regionem, včetně místní keramiky. Muzeum zahájilo svoji poválečnou činnost v roce 1953 vybudováním boleslavecké sbírky od základu. V současné době je v Muzeu keramiky umístěno asi 6 000 exponátů - od nejstarší nádoby ze 13. století, přes typické bronzové výrobky, razítkovanou keramiku, nádobí vyrobené v Odborné keramické škole v Boleslavci až po současnou výrobu.

V zahradě v zadní části muzea se nachází lapidárium, ve kterém jsou umístěny sochy, epitafy a fragmenty architektonických detailů z oblasti celého boleslaveckého okresu, částečně z předválečného období.

12. Museum of Ceramics - Ceramics Department, ul. A. Mickiewicza 13

In 1908, the municipal authorities of Bolesławiec decided to establish a Municipal Museum in a building created by combining a residential house with a tower of the city fortifications system. The construction work was directed by P. Gansel, a member of the well-known throughout the region Gansel family, after the design of the municipal architect E. Balzer. In 1911, the Museum was opened to the public. A significant part of the funds for its activities was allocated by the Bolesławiec-born collector Max Hoehne. As a result, the Museum, since the opening, could boast of an impressive collection. It comprised ethnographic collection, items related to the past of the city and Bolesławiec region, including local pottery. The Museum began its post-war activity in 1953, building a collection of Bolesławiec stoneware from scratch. Currently, the Museum of Ceramics has about 6,000 exhibits - from the oldest 13th-century vessel through typical brown-glazed items, stamp-decorated ceramics, utensils created at the Vocational School of Ceramics in Bolesławiec to contemporary products.

In the Museum’s backyard garden, there is a lapidarium containing sculptures, epitaph plaques and fragments of architectonic details from the Bolesławiec district, partly representing the pre-war collection.

12. Keramikmuseum – Abteilung für Keramik, ul. A. Mickiewicza 13

Im Jahr 1908 beschlossen die Behörden von Bunzlau die Gründung des Städtischen Museums, das sich in einem Objekt befand, das durch die Kombination eines Wohnhauses mit einem Turm des städtischen Befestigungssystems entstand. Der Bau wurde von P. Gansel, einem Vertreter der in der Gegend berühmten Familie Gansel, nach dem Entwurf des Stadtarchitekten E. Balzer ausgeführt. Im Jahr 1911 wurde das Museum für die Öffentlichkeit eröffnet. Ein bedeutender Teil der Mittel für seine Aktivitäten wurde von dem in Bunzlau geborenen Sammler Max Hoehne bereitgestellt, wodurch das Museum zum Zeitpunkt der Eröffnung mit einer beeindruckenden Sammlung überraschen konnte. Ausgestellt wurden ethnographische Sammlungen, Gegenstände, die mit der Vergangenheit der Stadt und der Region Bunzlau verbunden sind, darunter auch lokale Keramik. Das Museum begann seine Nachkriegsaktivitäten im Jahre 1953 mit dem Aufbau der Sammlung von Bunzlauer Steinzeug von Anfang an. Gegenwärtig verfügt das Keramikmuseum über ca. 6.000 Exponate - von den ältesten Gefäßen aus dem 13. Jahrhundert, über typische Bronzeprodukte, Stempelkeramik, Gefäße aus der Keramikberufsschule in Bolesławiec bis hin zur zeitgenössischen Produktion.

Im Garten im hinteren Teil des Museums befindet sich ein Lapidarium, das Skulpturen, Epitaphien und Fragmente architektonischer Details aus dem Gebiet des Landkreises Bolesławiec, teilweise aus der Vorkriegssammlung, versammelt.

navigator maps