Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

10. Urząd Gminy (dawny klasztor dominikanów), ul. Teatralna 1a

To jedyny zachowany do dziś obiekt kompleksu klasztornego. Według kronikarzy zakon dominikanów został sprowadzony do Bolesławca przez księcia Henryka Brodatego i jego żonę św. Jadwigę w roku 1234. W burzliwej historii klasztoru szczególnie zaznaczyły się zniszczenia dokonane przez husytów i likwidacja zakonu w okresie reformacji. Dominikanie powrócili w 1660 r., wznosząc barokowy kościół i zabudowania klasztorne. Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. budynki częściowo wyburzono, a częściowo przebudowano na potrzeby szkoły ewangelickiej. We wnętrzu zachowanego obiektu, na klatce schodowej można podziwiać osiemnastowieczny herb miasta.

10. Okresní úřad (bývalý dominikánský klášter), ul. Teatralna 1a

Je to jediná budova klášterního komplexu, která se dochovala dodnes. Podle kronikářů přivedl dominikánský řád do Boleslavce kníže Henryk Bradatý a jeho manželka sv. Hedvika v roce 1234. Na bouřlivé historii kláštera se zvláště výrazně podepsaly škody způsobené husity a likvidace řádu během reformace. V roce 1660 se dominikáni vrátili a postavili barokní kostel a klášterní budovy. Po sekularizaci řádu v roce 1810 byly budovy částečně zbořeny a částečně přestavěny pro potřeby evangelické školy. Uvnitř dochované budovy na schodišti můžete obdivovat městský erb z 18. století.

10. Commune Office (former Dominican monastery), ul. Teatralna 1a

This is the only preserved building of the monastery complex. According to chroniclers, the Dominicans were brought to Bolesławiec by Prince Henry the Bearded and his wife St Hedwig in 1234. In the turbulent history of the monastery, two events were particularly momentous: the damages caused by the Hussites and the liquidation of the order during the Reformation. The Dominicans returned in 1660 and erected a baroque church and monastery buildings. After the order secularization in 1810, the buildings were partly demolished and partly remodelled for the needs of the Evangelical school. Inside the preserved building, in the staircase, one can see the 18th-century city’s crest.

10. Gemeindeamt (früher Dominikanerkloster), ul. Teatralna 1a

Es ist das einzige erhaltene Objekt des Klosterkomplexes. Laut Chronisten wurde das Dominikanerkloster 1234 von Herzog Heinrich dem Bärtigen und seiner Gemahlin St. Hedwig nach Bunzlau gebracht. Die stürmische Geschichte des Klosters war besonders durch die Zerstörung und Liquidierung des Ordens durch die Hussiten während der Reformation geprägt. Die Dominikaner kehrten 1660 zurück und errichteten eine barocke Kirche und Klostergebäude. Nach der Säkularisierung des Ordens im Jahr 1810 wurden die Gebäude teilweise abgerissen und teilweise für die evangelische Schule umgebaut. Im Inneren des erhaltenen Gebäudes kann man auf der Treppe das Wappen aus dem 18. Jahrhundert bewundern.

navigator maps