Ilustracje archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

1. Ratusz, Rynek 41

Pierwszy, drewniany budynek ratusza powstał na bolesławieckim Rynku prawdopodobnie w II ćwierci XIV w. Na jego miejscu w 1432 r. wzniesiono nową, murowaną budowlę. Od tego czasu obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Najstarsza zachowana obecnie część ratusza to trakt północny z wieżą datowany na koniec XV w. i wiązany ze strzechą sasko-łużycką. Niektórzy badacze przypisują autorstwo tych elementów wybitnemu zgorzeleckiemu architektowi Wendelowi Roskopfowi, który dokonał poważnej przebudowy ratusza w latach 1525–1535. Z tego czasu pochodzą dwie reprezentacyjne sale na parterze mieszczące obecnie Pałac Ślubów). Z II połowy XVI w. pochodzą odkryte w 1966 r. fragmenty geometrycznego sgraffita, obecnie zrekonstruowane. W latach 1776–1781 budynek ratusza zyskał nową, barokową formę i dekorację elewacji. Od strony północnej i zachodniej dobudowano do niego kamienne schody, podwyższono również wieżę, otaczając ją w górnej części galerią. Ostatnia większa przebudowa ratusza, prowadzona przez radcę miejskiego Wilhelma Döricha, miała miejsce w latach 1891-1893. Usunięto wówczas otaczające budowlę kramy kupieckie, a w odsłonięte w ten sposób elewacje – wschodnią i południową – wmurowano renesansowe portale przeniesione z rynkowych kamienic.

photo GM

Elewacje:

Na szczególną uwagę zasługuje portal elewacji południowej stanowiący wejście do Pałacu Ślubów, będący prawdziwym majstersztykiem rzeźbiarskim – obok zróżnicowanego zespołu ornamentów (floralnego, arabeski, masek, herm, maszkaronów i boniowania) pojawił się tu także motyw głów wojowników, a w górnej części umieszczono herb fundatora – burmistrza Paula Hanewalda.

Sąsiedni portal z motywami roślinnymi, kiściami owoców i tzw. dekoracją jubilerską pierwotnie stanowił oprawę wejścia do apteki. W kluczu portalu widnieje data 1672 i inicjały IHMV. Nie zachował się zdobiący go niegdyś wizerunek lwa.

Na elewacji południowej warto także zwrócić uwagę na herb miasta z XVIII w. z łacińską sentencją: „Alarum illarum degent secura sub umbra curia, iura, salus, gensque, Bolesla tua!” (Pod dającym ochronę cieniem skrzydeł ich rządów, sądów i prawa, twoi bezpieczni bolesławianie) i zegar słoneczny z 1893 r. wykonany przez miejscowego mistrza Richarda Munzky’ego.

photo GM

Od zachodu do budynku ratusza przylegają barokowe schody z 1781 r. autorstwa mistrza Böhma.

Po północnej stronie ratusza znajduje się portal zdobiony motywem główek anielskich i ornamentem roślinnym, przeniesiony z kamienicy nr 38. Elewację zdobią też napisy: „Deo et Reipubl. S. MDCXXIIX” (Bogu i Rzeczpospolitej w roku 1628), Modeste Accedendum. Modeste Recedendum” (rozważnie przychodzić, rozważnie odchodzić). Uważny obserwator dostrzeże także datę MDXXV (1525) związaną z początkiem przebudowy z czasów W. Roskopfa.

Na elewacji wschodniej w roku 1913 umieszczono płaskorzeźbę wykonaną przez bolesławiecką rzeźbiarkę Jenny von Bary-Doussin. Scena ukazuje wydarzenie z roku 1807, z czasów wojen napoleońskich, kiedy to mieszkanka miasta Rosalia von Bonin pomogła w pojmaniu francuskiego generała Bruna oraz przejęciu kasy wojskowej w wysokości 70 tys. talarów. Poniżej znajduje się wodotrysk zwany źródłem pani Bonin, będący częścią miejskiej sieci wodociągowej.

photo GM

Wnętrza:

W przyziemiu ratusza, gdzie dawniej znajdowała się restauracja Piwnica Ratuszowa (Ratskeller), obecnie mieści się Pałac Ślubów. Wnętrza kryją kilka mniejszych pomieszczeń połączonych szeregiem przejść. Najciekawsze z nich to niewielka sala wykonana według projektu W. Roskopfa ze wspaniałym sklepieniem cyrklowym o charakterystycznym układzie żeber w formie gwiazd. To dekoracyjne rozwiązanie przejął Roskopf od swego mistrza, słynnego Benedykta Rejta, który podobne rozwiązanie zastosował w królewskiej Sali Władysławowskiej na Hradczanach w Pradze. Warta uwagi jest też dawna sala posiedzeń magistratu dekorowana malowidłami wykonanymi w l. 70. XX w. przez miejscowego plastyka Mieczysława Żołądzia. Wśród nich są m.in. panorama Bolesławca powstała w oparciu o rysunek F.B. Wernera z poł. XVIII w. i portrety słynnych osób związanych z miastem – Martina Opitza, Wendela Roskopfa i Antoniego Toscano.


1. Radnice, hlavní náměstí – Rynek 41

Pravděpodobně první dřevěná radnice byla postavena na bolesławieckém náměstí ve druhé čtvrtině 14. století. Na jejím místě byla v roce 1432 postavena nová zděná budova, která pak byla několikrát přestavována. Nejstarší, v současnosti dochovanou částí radnice, je severní trakt s věží, jehož vznik se datuje na konec 15. století a je spojen se sasko-lužickou hutí. Někteří vědci připisují tyto prvky činnosti významného zhořeleckého architekta Wendela Roskopfa, který provedl zásadní rekonstrukci radnice v letech 1525 až 1535. Z této doby pocházejí dvě reprezentativní místnosti v přízemí, v nichž v současné době sídlí Svatební palác (popsáno níže). Z druhé poloviny 16. století pocházejí fragmenty geometrického sgrafita, které byly objeveny v roce 1966, v současnosti jsou zrekonstruovány. V letech 1776 až 1781 získala budova radnice novou barokní podobu a fasádní výzdobu. Ze severu a západu k ní byly přidány kamenné schody, kromě toho byla zvýšena věž, která v horní části získala galerie. Poslední velká rekonstrukce radnice, kterou provedl radní Wilhelm Dörich, proběhla v letech 1891 až 1893. Tehdy byly odstraněny kupecké krámy. Tím byl získán přístup k východnímu a jižnímu průčelí, do nichž byly zasazeny renesanční portály přenesené z domů na náměstí.

Průčelí:

Obzvláště pozoruhodný je portál jižního průčelí, kudy se vstupuje do Svatebního paláce. Jedná se o skutečné sochařské veledílo. Vedle pestrého souboru ornamentů (květinový ornament, arabesky, masky, hermy, maskarony a bosáž) se zde objevuje i motiv hlav bojovníků a v horní části byl umístěn erb zakladatele – starosty Paula Hanewalda.

Sousední portál s květinovou výzdobou, trsy ovoce a tzv. jubilerską, původně rámoval vstup do lékárny. V klíči portálu vidíte datum 1672 a iniciály IHMV. Vyobrazení lva, které ho kdysi zdobilo, se nedochovalo.

Na jižním průčelí za povšimnutí stojí městský znak z 18. století s latinskou sentencí: Alarum illarum degent secura sub umbra curia, iura, salus, gensque, Bolesla tua! (Pod ochranu poskytujícím stínem křídel jejich vlády, soudů a práva, tví bezpeční Bolesławiané) a sluneční hodiny z roku 1893, vytvořené místním mistrem Richardem Munzkym.

Od západu k budově radnice je přistavěno barokní schodiště z roku 1781, které zhotovil mistr Böhm.

Na severní straně radnice je portál zdobený motivem andělských hlav a květinovým ornamentem, přenesený z domu č. 38, průčelí zdobí také nápisy: Deo et Reipubl. S. MDCXXIIX (Bohu a republice roku 1628), Modeste Accedendum. Modeste Recedendum (Skromně přicházejte, skromně odcházejte). Pozorný pozorovatel si také všimne data MDXXV – 1525 – souvisejícího se začátkem rekonstrukce z doby W. Roskopfa.

Na východní fasádě byl v roce 1913 umístěn reliéf provedený bolesławieckou sochařkou Jenny von Bary-Doussin. Scéna ukazuje událost z roku 1807, z dob napoleonských válek, kdy obyvatelka města Rosalia von Bonin pomohla zajmout francouzského generála Bruna a převzít vojenskou pokladnu v hodnotě 70 tisíc tolarů. Níže je kašna, jíž se přezdívá „Pramen paní Bonin“, která je součástí městského vodovodní sítě.

Interiér:

V přízemí radnice, kde se dříve nacházela Radniční pivnice (něm. Ratskeller, pol. Piwnica Ratuszowa), se nyní nachází svatební palác. Interiéry skrývají několik menších místností spojených řadou přechodů. Nejzajímavější z nich je malá místnost, vytvořená podle návrhu W. Roskopfa, s nádhernou krouženou klenbou s charakteristickým uspořádáním žeber ve tvaru hvězd. Roskopf vzal toto dekorativní řešení od svého mistra, proslulého Benedikta Rejta, jenž použil podobné řešení v královském Vladislavském sále na Pražském hradě. Pozoruhodný je také bývalý zasedací sál radnice, zdobený malbami, které v 70. letech 20. století vytvořil místní umělec Mieczysław Żołądź. Mezi nimi je mimo jiné panorama Bolesławce vzniklé na základě kresby F. B. Wernera z poloviny 18. století a portréty slavných lidí spojených s městem – Martina Opitze, Wendela Roskopfa a Antonia Toscana.


1. Town Hall, Rynek 41

The first, wooden town hall building was erected on the Bolesławiec market square probably in the 2nd quarter of the 14th century. In 1432, a new, masonry building was erected in its place. Since then, it has been remodelled several times. The oldest part preserved is the northern bay with the tower, dated back to the late 15th century and attributed to the Saxon-Lusatian lodge. Some researchers suggest these elements may be designed by the outstanding architect Wendel Roskopf of Zgorzelec who carried out a major remodelling of the town hall in 1525–1535. In that period, two representative rooms were built on the ground floor, now used as a wedding hall. In 1966, fragments of geometric sgraffito from the 2nd half of the 16th century were discovered, now reconstructed. In 1776–1781 the town hall gained a new, baroque form and façade decoration. Stone stairs were added to its body from the north and west, the tower was raised and surrounded with a gallery in the upper part. The last major remodelling of the town hall, carried out by the city councillor Wilhelm Dörich, took place in 1891-1893. At that time, the merchant stalls surrounding the building were removed and in the eastern and southern elevations - exposed as a result - Renaissance portals taken from the market square tenements were embedded.

Elevations

Particularly noteworthy is the portal in the southern wall which serves as an entrance to the Wedding Hall. This is a real sculptural masterpiece - apart from a diverse set of ornaments (floral, arabesque, masks, herms, mascarons and rustication), it features a motif of warrior heads and crest of the founder - Mayor Paul Hanewald - placed in the upper part.

The neighbouring portal with floral motifs, bunches of fruit and so-called jewellery decoration originally framed the entrance to a pharmacy. The date 1672 and initials IHMV are engraved on the keystone. The lion’s figure that once adorned it has not been preserved.

On the southern elevation, there are two other interesting elements: the city’s crest from the 18th century with the Latin sentence: "Alarum illarum degent secent sub umbra curia, iura, salus, gensque, Bolesla tua!" (Under the protective shadow given by the wings of their rule, courts and law, your safe Bolesławiec residents) and a sundial from 1893 made by the local master Richard Munzky.

On the western side, a baroque staircase from 1781 made by master Böhm adjoins the town hall building.

On the northern side, there is a portal decorated with a motif of angel heads and floral ornament, taken from the tenement No 38. The elevation is also decorated with inscriptions: "Deo et Reipubl. S. MDCXXIIX " (to God and the Republic in 1628), "Modeste Accedendum. Modeste Recedendum”(come carefully, leave carefully). A careful observer will also notice the date MDXXV (1525) associated with the remodelling begun in the W. Roskopf’s times.

On the eastern elevation, a bas-relief made by the Bolesławiec sculptor Jenny von Bary-Doussin was placed in 1913. It depicts an event from 1807, from the Napoleonic Wars era, when a city resident, Rosalia von Bonin, helped capture French General Bruno and take over military funds of 70,000 thalers. Below, there is a water fountain called Mrs. Bonin’s spring, which is a part of the municipal water supply system.

Interiors:

In the town hall basement, in the rooms once occupied by the restaurant “Piwnica Ratuszowa” (Ratskeller) the Wedding Hall is located now. The interiors include several smaller rooms connected by a series of passages. The most interesting one is a small room built after W. Roskopf’s design, with a magnificent curvilinear vault where ribs are arranged to form characteristic star-like contours. Roskopf took this decorative solution from his master, famous Benedict Rejt, who applied similar concept in the Vladislav Hall at the Royal Palace in Prague. The former hall of the city council meetings, decorated with paintings made in the 1970s by the local artist Mieczysław Żołądź, is also worth attention. The paintings include a panorama of Bolesławiec based on F.B. Werner’s drawing from the middle 18th century as well as portraits of famous people associated with the city: Martin Opitz, Wendel Roskopf and Antonio Toscano.


1. Rathaus, Rynek 41

Das erste Holzgebäude des Rathauses wurde auf dem Marktplatz in Bolesławiec, wahrscheinlich im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts errichtet. An seiner Stelle wurde 1432 ein neues Ziegelgebäude errichtet. Seitdem wurde das Gebäude mehrmals umgebaut. Der älteste erhaltene Teil des Rathauses ist der Nordteil mit einem Turm aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, der an ein sächsisch-Lausitzer Strohdach gebunden war. Einige Forscher führen die Urheberschaft dieser Elemente auf den hervorragenden Görlitzer Architekten Wendel Roskopf, zurück, der zwischen 1525 und 1535 eine umfangreiche Rekonstruktion des Rathauses durchführte (aus dieser Zeit stammen zwei repräsentative Räume im Erdgeschoss, in denen heute das Hochzeitspalais untergebracht ist). Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts ist das Datum der Fragmente des 1966 entdeckten und nun rekonstruierten geometrischen Sgraffito. In den Jahren 1776-1781 erhielt das Rathausgebäude eine neue, barocke Form und Verzierung der Fassade. An der Nord- und Westseite wurde eine Steintreppe hinzugefügt, und der Turm wurde ebenfalls erhöht und im oberen Teil mit einer Galerie umgeben. Der letzte große Umbau des Rathauses unter der Leitung von Stadtrat Wilhelm Dörich fand in den Jahren 1891-1893 statt. Damals wurden die das Gebäude umgebenden Handelsstände entfernt und in die so freigelegten östlichen und südlichen Fassaden Renaissance-Portale aus den Marktbürgerhäusern eingebaut.

Fassaden: Besonders bemerkenswert ist das Portal der Südfassade, das den Eingang zum Hochzeitspalast bildet, ein wahres Meisterwerk der Bildhauerei - neben einer vielfältigen Ornamentik (Blumen-, Arabesken-, Masken-, Hermes-, Maskaronenornamentik und Bossenwerk) gibt es auch ein Motiv von Kriegerköpfen, und im oberen Teil befindet sich ein Wappen des Stifters - Bürgermeister Paul Hanewald.

Das benachbarte Portal mit Pflanzenmotiven, Fruchtbündel und die so genannte Schmuckdekoration bildete ursprünglich den Rahmen für den Eingang zur Apotheke. Im Schlüssel des Portals steht das Datum 1672 und die Initialen IHMV. Das Bild eines Löwen, das es früher schmückte, ist nicht erhalten geblieben.

An der Südfassade ist auch das Stadtwappen aus dem 18. Jahrhundert mit einem lateinischen Motto erwähnenswert: "Alarumillarumdegentsecura sub umbra curia, iura, salus, gensque, Boleslatua!" (Unter dem schützenden Schatten der Flügel ihrer Herrschaft, Justiz und des Gesetzes, Ihre geborgenen Bunzlauer) und der Sonnenuhr von 1893, die von dem örtlichen Meister Richard Munzky angefertigt wurde.

Von Westen her grenzt das Rathausgebäude an das barocke Treppenhaus aus dem Jahre 1781 von Meister Böhm.

An der Nordseite des Rathauses befindet sich ein mit Engelsköpfen und Blumenornamenten verziertes Portal, das aus dem Gebäude Nr. 38 versetzt wurde. Die Fassade ist ebenfalls mit Inschriften verziert: "Deo et Reipubl. S. MDCXXIIX" (an Gott und die Republik im Jahre 1628), "Modeste Accedendum. Modestes Rezedendum". (mit Bedacht kommen, mit Bedacht gehen). Ein aufmerksamer Beobachter wird auch das mit dem Beginn des Wiederaufbaus verbundene Datum MDXXV (1525) aus der Zeit von W. Roskopfs bemerken.

Auf der östlichen Fassade wurde 1913 ein Flachrelief von der Buzlauer Bildhauerin Jenny von Bary-Doussin angebracht. Die Szene zeigt ein Ereignis aus dem Jahre 1807, während der Napoleon-Kriege, als Rosalia von Bonin, eine Einwohnerin der Stadt, bei der Gefangennahme des französischen Generals Bruno und der Übernahme der Militärkasse mit 70 Tsd. Talern half. Darunter befindet sich ein Brunnen namens Bonin-Quelle, der Teil des Wasserversorgungssystems der Stadt ist.

Räumlichkeiten: Im Erdgeschoss des Rathauses, wo sich früher das ehemalige Ratskeller befand, befindet sich heute der Hochzeitspalast. Die Innenräume verbergen mehrere kleinere Räume, die durch eine Reihe von Gängen miteinander verbunden sind. Der interessanteste von ihnen ist ein kleiner Raum nach dem Entwurf von W. Roskopf mit einem prächtigen Stern-Rippen-Gewölbe mit einer charakteristischen Anordnung von Rippen in Form von Sternen. Diese dekorative Lösung übernahm Roskopf von seinem Meister, dem berühmten Benedikt Rejt, der eine ähnliche Lösung im königlichen Ladislaus’ Saal in Prager Burg verwendete. Bemerkenswert ist auch der ehemalige Sitzungssaal des Magistrats, der mit Gemälden des lokalen Künstlers Mieczysław Żołądź aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts dekoriert ist. Darunter befindet sich ein Panorama von Bunzlau nach einer Zeichnung von F.B. Werner aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts sowie Porträts berühmter Persönlichkeiten, die mit der Stadt verbunden sind - Martin Opitz, Wendel Roskopf und Antoni Toscano.

navigator maps