Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nysą

Hrádek nad Nysą - Miasto w sercu Trzech Państw

Miasto Hrádek nad Nysą leży na granicy trzech państw – Czech, Niemiec i Polski. Choć wcześniej nazywane było miastem „na końcu świata”, dzisiaj jest bramą do Czech. Centrum i obrzeża przeszły znaczne przemiany, niegdyś zaniedbane zabytki odzyskują teraz swoją krasę. W mieście i jego okolicach warto odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Ze względu na położenie Hrádek nad Nysą to idealne miejsce dla osób podróżujących do Gór Łużyckich i Żytawskich oraz osób zwiedzających miejsca leżące po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Turyści, którzy pragną tu spędzić kilka dni, mogą skorzystać przede wszystkim z oferty ośrodka wypoczynkowego Kristýna, docenianego zwłaszcza latem, ze względu na bliskość jeziora, doskonałe warunki do pływania i uprawiania innych sportów wodnych. Inne opcje kwaterunkowe są dostępne też w samym mieście, gdzie znajdują się również liczne restauracje.

W pobliżu ośrodka wypoczynkowego Kristýna rozciąga się nowa sieć ścieżek o szerokości odpowiedniej do jazdy na łyżworolkach. Trasy rolkowe o łącznej długości ponad 5 km łączą ośrodek wypoczynkowy Kristýna z centrum miasta Hrádek nad Nysą i czesko-niemiecko-polskim Punktem Trójstyku. Spodoba się tu równieź tym osobom, które wolą sporty wodne, ponieważ rzeka Nysa umożliwia odbycie atrakjcyjnej wycieczki bezpośrednio po granicy państwowej. Niezbędny do tego sprzęt można wypożyczyć w Hrádku. Wieczorem przyjemny będzie odpoczynek nad brzegiem jeziora, można też poćwiczyć w Parku Fitness Kristýna, który składa się z 14 elementów rozlokowanych nad brzegiem.

W centrum miasta w Górnym Rynku można odkryć trochę lokalnej historii: stoi tu niedawno odnowiona kolumna morowa, zrekonstruowano bruk ze starych dróg, podziwiać można też stuletnią studnię. Prawdziwym klejnotem jest barokowy kościół śv. Bartłomieja, wzrok zwiedzających przyciąga też ciekawy neogotycki Kościół Pokoju. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono tu również na odnowienie drobnych zabytków.

Po zwiedzeniu miasta rowerzyści i piesi często wyruszają w Góry Łużyckie i Żytawskie, oferujące setki kilometrów ścieżek o różnym stopniu trudności. Liczba dróg zachwyci nawet najbardziej wymagających rowerzystów, którzy preferują jazdę off-road. Romantyczne skalne punkty widokowe bezpośrednio nad Hrádkiem nad Nysą oferują widok na trzy państwa na raz. Na wyciągnięcie ręki są Karkonosze, Góry Izerskie, Wyżyna Ralska i Czeskie Średniogórze. W pobliżu Hrádka znajduje się również zamek Grabštejn z zabytkiem renesansowym – kaplicą św. Barbary.

Historia miasta sięga co najmniej do XII wieku. W dokumentach pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1287 roku, ale archeolodzy datują powstanie miasta na lata 1219-1235. Z tego okresu pochodzi belka z drewnianego budynku, którą znaleziono na dziedzińcu muzeum w samym Górnym Rynku. Odkrycia planów budynku, zbiorników ścieków i tysięcy kawałków naczyń ceramicznych w hradeckiej strefie przemysłowej, dowodzą jednak, że ludzie żyli tu już w młodszej epoce brązu, czyli trzy i pół tysiąca lat temu. W tzw. Azylu, kompleksie, z którego do dziś pozostał tylko jeden budynek mieszkalny, znajdował się jeden z pierwszych zakładów włókienniczych w Czechach. Również w ostatnich paru wiekach w Hrádku prosperował przemysł włókienniczy. Dziś firmy hradeckie produkują głównie części do fabryk samochodowych.

Hrádek nad Nisou – město v srdci Trojzemí

Město Hrádek nad Nisou leží na hranicích třech států – České republiky, Německa a Polska. Zatímco dříve bývalo městem „na konci světa“, dnes je branou do Čech. Výraznou proměnou prošlo jeho centrum i okrajové části, kdysi zanedbaným památkám se vrací jejich tvář. Ve městě i jeho okolí je řada zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Díky své poloze je ideálním místem pro podnikání výletů do Lužických a Žitavských hor či poznávání sousedního Polska a Saska. Zázemím pro turisty, kteří se chtějí zdržet více dní, je především areál Kristýna, vyhledávaný zvláště v létě díky jezeru s trvale vynikající kvalitou vody ke koupání a dalším vodním sportům. Možnosti ubytování, stejně jako řadu restaurací, ale najdeme i přímo ve městě.

V blízkosti areálu Kristýna je k dispozici nová síť stezek s povrchem vhodným pro in-line bruslení. In-line dráhy v celkové délce přes 5 km spojují Kristýnu s centrem Hrádku nad Nisou a česko-německo-polským Trojmezím. Na své si přijdou i vodáci, protože řeka Nisa nabízí pohodový výlet přímo po státní hranici a potřebné vybavení je možné v Hrádku zapůjčit. Navečer si můžete odpočinout ve zpřístupněných mokřadech nebo zacvičit ve Fitness parku Kristýna, jehož 14 prvků je rozmístěno na březích jezera.

V centru města je přímo na Horním náměstí vidět kus jeho historie – ať už jde o nedávno obnovený morový sloup, dlažby ze starých cest, nebo staletou studnu. Klenotem centra je barokní kostel sv. Bartoloměje, zraky návštěvníků přitahuje i zajímavý novogotický Chrám Pokoje. V posledních letech bylo hodně pozornosti věnováno opravám drobných památek v krajině.

Po prohlídce města se cyklisté i pěší turisté často vydávají do Lužických a Žitavských hor, které nabízejí několik stovek kilometrů stezek různých obtížností. Množství cest nadchne i náročné cyklisty, kteří dávají přednost jízdě v terénu. Romantické skalní vyhlídky přímo nad Hrádkem nad Nisou nabízejí pohled do tří zemí najednou. Na dosah jsou z nich Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, Ralská pahorkatina i České středohoří. V blízkosti Hrádku je také hrad Grabštejn s renesančním skvostem – kaplí sv. Barbory.

Historie města sahá minimálně do 13. století. V listinách je poprvé zmiňováno v roce 1287, archeologicky je ale doloženo do let 1219-1235, ze kterých pochází trám z dřevěné stavby, nalezené ve dvoře dnešního muzea přímo na Horním náměstí. Nálezy půdorysů staveb, odpadních jam a tisíců keramických střepů v hrádecké průmyslové zóně ale ukazují, že lidé zde žili již v mladší době bronzové před třemi a půl tisíci lety. V tzv. Azylu, ze kterého dnes stojí už jen jedna budova, sloužící k bydlení, byla jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách. Textilní průmysl převládal v Hrádku i v posledních staletích. Dnes hrádecké firmy vyrábějí hlavně díly pro automobilky.

Hrádek nad Nisou, a City in the Heart of the Three States


The city of Hrádek nad Nisou lies on the border of three countries, namely: Czech Republic, Germany and Poland. Although once called “the city at the end of the world”, today it constitutes the gateway to the Czech Republic. The centre as well as outskirts of the town have undergone significant changes, once neglected monuments are now regaining their beauty. There are many interesting places worth visiting in both the city itself as well as all around its outskirts. Due to the localization of Hrádek nad Nisou, calling it an ideal place for people travelling to the Lusatian and Zittau Mountains as well as for people visiting places on the Polish and German side of the border will not be an overstatement. Tourists who wish to spend a few days here can take advantage of the offer of the Kristýna holiday resort, appreciated especially in summer, due to the proximity of the lake ensuring excellent conditions for swimming as well as other water sports. The city itself if packed with various housing options as well; among others, a vast selection of restaurants is worth to be noticed.

In the vicinity of the Kristýna holiday resort, there is a new network of paths suitable for in-line skating. The connection of the Kristýna holiday resort with the city centre of Hrádek nad Nisou as well as the Czech-German-Polish Tripoint is ensured by Over 5 km long roller tracks. People who prefer water sports will surely enjoy themselves as well, as the Nisou River allows for an attractive trip directly on the state border. All the necessary equipment can be rented in Hrádek itself. When the evening comes, nothing can be possibly more pleasant than rest on the lake shore; for more active, Kristýna Fitness Park, which consists of 14 elements located on the shore awaits.


In the city centre, in the Upper Square, a bit of local history awaits to be discovered: a recently restored plague column looming over the tourists admiring a hundred-year-old well, while walking on a pavement reconstructed from old roads. A real gem, however, is the baroque church of St. Bartholomew, attracting the eyes of all visitors not less than the interesting neo-Gothic Church of Peace. In recent years, a lot of attention has also been paid to the renovation of small monuments.


After visiting the city, cyclists and hikers often set off for the Lusatian and Zittau Mountains, having hundreds of kilometres of paths of varying difficulty awaiting for them. The number of roads will delight even the most demanding cyclists who prefer off-road riding. Romantic rock viewpoints directly above Hrádek nad Nisou offer a view of three countries at once. The Giant Mountains, the Jizera Mountains, the Ralska Upland and the Czech Central Highlands are at your fingertips. In the vicinity of Hrádek, Grabštejn Castle with a Renaissance monument - the Chapel of St. Barbara - hides its secrets.


The history of the city dates back to at least the 12th century. First mentions about it can be found in old documents from 1287, but archaeologists date the city to the years at least 1219-1235. A beam from a wooden building that was found in the courtyard of the museum in the Upper Square itself comes from this exact period. However, discoveries of the plans for the building, sewage tanks and thousands of pieces of ceramic vessels in the Hrádek industrial zone prove that people already lived here in the early Bronze Age, namely - three and a half thousand years ago. one of the first textile factories in the Czech Republic was located in the so-called Asylum, a complex of which only one residential building remained to this day. Interestingly enough, the textile industry in Hrádek flourished again in the last few centuries. Today, companies located in Hrádek mainly produce parts for car factories.

Hrádek nad Nisou – Stadt im Dreiländereck

Die Stadt Hrádek nad Nisou liegt an der Grenze von drei Ländern - Tschechen, Deutschland und Polen. Obwohl es früher "die Stadt am Ende der Welt" genannt wurde, ist es heute ein Tor zu Tschechen. Das Zentrum und die Außenbezirke haben sich stark verändert, die einst vernachlässigten Denkmäler erstrahlen nun wieder in neuem Glanz. In der Stadt und ihrer Umgebung gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Dank seiner Lage ist Hrádek nad Nisou ein idealer Ort für diejenigen, die ins Lausitzer und Zittauer Gebirge reisen und für diejenigen, die Orte auf der polnischen und deutschen Grenzseite besuchen. Touristen, die hier ein paar Tage verbringen möchten, können vor allem die Freizeitanlage Kristýna nutzen, die vor allem im Sommer wegen ihrer Nähe zum See und den hervorragenden Bedingungen zum Schwimmen und anderen Wassersportarten geschätzt wird. Weitere Unterkunftsmöglichkeiten gibt es auch in der Stadt selbst, wo es auch zahlreiche Restaurants gibt.

V blízkosti areálu Kristýna je k dispozici nová síť stezek s povrchem vhodným pro in-line bruslení. In-line dráhy v celkové délce přes 5 km spojují Kristýnu s centrem Hrádku nad Nisou a česko-německo-polským Trojmezím. Na své si přijdou i vodáci, protože řeka Nisa nabízí pohodový výlet přímo po státní hranici a potřebné vybavení je možné v Hrádku zapůjčit. Navečer si můžete odpočinout ve zpřístupněných mokřadech nebo zacvičit ve Fitness parku Kristýna, jehož 14 prvků je rozmístěno na březích jezera.

V centru města je přímo na Horním náměstí vidět kus jeho historie – ať už jde o nedávno obnovený morový sloup, dlažby ze starých cest, nebo staletou studnu. Klenotem centra je barokní kostel sv. Bartoloměje, zraky návštěvníků přitahuje i zajímavý novogotický Chrám Pokoje. V posledních letech bylo hodně pozornosti věnováno opravám drobných památek v krajině.

Po prohlídce města se cyklisté i pěší turisté často vydávají do Lužických a Žitavských hor, které nabízejí několik stovek kilometrů stezek různých obtížností. Množství cest nadchne i náročné cyklisty, kteří dávají přednost jízdě v terénu. Romantické skalní vyhlídky přímo nad Hrádkem nad Nisou nabízejí pohled do tří zemí najednou. Na dosah jsou z nich Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, Ralská pahorkatina i České středohoří. V blízkosti Hrádku je také hrad Grabštejn s renesančním skvostem – kaplí sv. Barbory.

Historie města sahá minimálně do 13. století. V listinách je poprvé zmiňováno v roce 1287, archeologicky je ale doloženo do let 1219-1235, ze kterých pochází trám z dřevěné stavby, nalezené ve dvoře dnešního muzea přímo na Horním náměstí. Nálezy půdorysů staveb, odpadních jam a tisíců keramických střepů v hrádecké průmyslové zóně ale ukazují, že lidé zde žili již v mladší době bronzové před třemi a půl tisíci lety. V tzv. Azylu, ze kterého dnes stojí už jen jedna budova, sloužící k bydlení, byla jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách. Textilní průmysl převládal v Hrádku i v posledních staletích. Dnes hrádecké firmy vyrábějí hlavně díly pro automobilky. In der Nähe der Freizeitanlage Kristýna gibt es ein neues Netz von Inline-Skating-Wegen mit einer für das Inline-Skating geeigneten Breite. Die Inline-Skating-Strecken mit einer Gesamtlänge von mehr als 5 km verbinden die Freizeitanlage Kristýna mit dem Stadtzentrum von Hrádek nad Nisou und dem tschechisch-deutsch-polnischen Dreiländereck. Auch Wassersportler kommen hier auf ihre Kosten, denn der Fluss Neiße ermöglicht einen attraktiven Ausflug direkt die Staatsgrenze entlang. Die notwendige Ausrüstung dafür kann in Hrádek gemietet werden. Am Abend kann man sich am Seeufer entspannen oder im Kristýna Fitness Park, der aus 14 Einrichtungen am Seeufer besteht, trainieren.


Im Stadtzentrum kann man auf dem Obermarkt ein Stück Heimatgeschichte entdecken: Hier steht eine kürzlich restaurierte Pestsäule, das Kopfsteinpflaster alter Straßen wurde rekonstruiert, und man kann auch einen 100 Jahre alten Brunnen bewundern. Ein wahres Schmuckstück ist die barocke St. Bartholomäus-Kirche, aber auch die interessante neugotische Friedenskirche zieht die Blicke der Besucher auf sich. In den letzten Jahren wurde auch der Restaurierung von Kleindenkmälern viel Aufmerksamkeit geschenkt.


Nach einer Tour durch die Stadt machen sich Radfahrer und Wanderer oft auf den Weg ins Lausitzer und Zittauer Gebirge, das Hunderte von Kilometern an Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeit bietet. Die Anzahl der Wege wird auch die anspruchsvollsten Radfahrer begeistern, die das Fahren abseits der Straße bevorzugen. Romantische Felsaussichtspunkte direkt über Hrádek nad Nisou bieten Ausblicke auf gleich drei Länder. Das Riesengebirge, das Isergebirge, Ralská pahorkatina und das Böhmische Mittelgebirge sind leicht zu erreichen. Unweit von Hrádek befindet sich auch die Burg Grabštejn mit ihrem Renaissance-Denkmal - der St. Barbara-Kapelle.


Die Geschichte der Stadt geht mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurück. Urkundlich wurde sie erstmals 1287 erwähnt, die Archäologen datieren die Gründung der Stadt jedoch auf die Jahre 1219-1235. Aus dieser Zeit stammt auch ein Balken aus einem Holzbau, der im Museumshof am Obermarkt gefunden wurde. Funde von Bauplänen, Abwassertanks und Tausenden von Keramikstücken in der Industriezone von Hrádek beweisen jedoch, dass hier bereits in der jüngeren Bronzezeit, also vor dreieinhalbtausend Jahren, Menschen lebten. Im so genannten Asyl, einem Komplex, von dem heute nur noch ein Wohngebäude erhalten ist, befand sich eine der ersten Textilfabriken in Tschechen. In den letzten Jahrhunderten blühte in Hrádek auch die Textilindustrie. Heute produzieren die Unternehmen in Hrádek vor allem Teile für Automobilfabriken.