Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC”


I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” (dalej BolInO) jest regionalną turystyczno-krajoznawczą odznaką turystyczno-rekreacyjnych imprez na orientację w Bolesławcu., ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza.


2. Celem odznaki jest :

1) zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

2) upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie, a także upowszechnianie turystycznych imprez na orientację;

3) ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.


4. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „„Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Czeska Lipa.

5. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 200 szt. odznak zostanie przekazane turystom bezpłatne.


II. Warunki zdobywania BolInO

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Odznakę można zdobywać przez cały rok.

3. Odznaka posiada jeden stopień.

4. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udokumentowanie przebycie 2 bolesławieckich tras imprez na orientację: "Wokół rynku i Starego Miasta"

oraz "Ceramicznym szlakiem".-

5. Podstawą weryfikacji BolInO jest indywidualnie prowadzona karta startowa (mapka), którą można otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21 lub pobrać ze strony www.turystycznyboleslawiec.pl lub www.trino.pttk.pl/trasy.

6. Karty startowe po opracowaniu należy złożyć w PIT w Bolesławcu, Rynek 19/21 lub przesłać na adres: bolino@op.pl

7. Karty startowe weryfikuje i BolInO przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

8. Imprezy zaliczane do BolInO mogą być równolegle zaliczone do dowolnego stopnia odznak imprez na orientację: TRInO (trino.pttk.pl) i InO (ino.pttk.pl/grw/odznaka.php) lub innych odznak zgodnie z ich regulaminami.


III. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi

odpowiedzialności.

2. Złożenie karty do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców Odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.

3. Interpretacja regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2021 r.Podmínky získání turistického a místopisného odznaku „ORIENTOVÁNÍ po BOLESŁAWCI“


I. Obecná ustanovení

1. Odznak „ORIENTOVÁNÍ po BOLESŁAWCI“ (dále jen BolInO) je regionální turistický a poznávací odznak turistických a rekreačních orientačních akcí v Bolesławci. Vytvořený Městským úřadem v Bolesławci za účelem popularizace krás a hodnot města Bolesławiec jednoho z nejhezčích měst v čeko-polském pohraničí.

2. Účelem odznaku je:

1) povzbuzení turistů, a zejména obyvatel polsko-českého pohraničí, k poznávání krás a turistických hodnot města Bolesławiec,

2) popularizace cestovního ruchu a aktivních prohlídek v regionu, jakož i popularizace turistických orientačních závodů;

3) usnadnění plánování výletů po Bolesławci, individuálních i organizovaných.

4. Odznak je zřízen v rámci projektu „Euroregionální orientační sportovní a turistické akce“, který realizuje město Bolesławiec a město České Lípa.

5. Vzhledem ke spolufinancování projektu z fondů Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nysa bude prvních 200 odznaků poskytnuto turistům zdarma.


II. Podmínky pro získání BolInO

1. Odznak může získat každý turista, nezletilí jej však mohou získat pouze pod dohledem dospělé osoby.

2. Odznak lze získat po celý rok.

3. Odznak má jeden stupeň.

4. Podmínkou získání Odznaku je projití a zdokumentování 2 orientačních tras v Bolesławieci: „Kolem náměstí a Starého Města“

a také "Keramická stezka" .

5. Základem pro ověření BolInO je individuálně připravená startovní karta (mapa), kterou lze získat v Turistickém informačním centru v Bolesławiec, Rynek 19/21 nebo stáhnout z webových stránek www.turystycznyboleslawiec.pl nebo www.trino.pttk.pl/trasy.

6. Po vyplnění by měly být startovní karty předloženy v PIT v Bolesławci, Rynek 19/21 nebo zaslány na následující adresu:bolino@op.pl

7. Startovní karty ověřuje a BolInO uděluje ověřovací tým působící v Muzeu keramiky v Bolesławci.

8. Akce zahrnuté v BolInO mohou být současně zahrnuty do jakékoli úrovně odznaků orientačních závodů: TRInO (trino.pttk.pl) a InO (ino.pttk.pl/grw/odznaka.php) nebo jiných odznaků v souladu s jejich předpisy.


III. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci se podílejí na získání odznaku na vlastní náklady, za riziko a odpovědnost za jakékoli škody a nehody, které mohou při získávání odznaku nastat, organizátor neodpovídá.

2. Odeslání karty k ověření se rovná souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytným pro vedení registru držitelů odznaků (www.turystycznyboleslawiec.pl) a korespondence.

3. Interpretace předpisů náleží ověřovacímu týmu

4. Nařízení vstupují v platnost dne 11. 09. 2021.